Põhikiri

EESTI OSTEOPAATIA LIIDU PÕHIKIRI

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing EESTI OSTEOPAATIA LIIT (edaspidi Liit), rahvusvahelise nimetusega Estonian Osteopathic Association, on iseseisev, avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Tallinn.
1.2. Liidu eesmärgiks on osteopaatia, kui teadusharu tegevuse koordineerimine Eestis, mille saavutamiseks teostatakse järgmisi tegevusi:
1.2.1. Osteopaatia kui teadusharu teadvustamine ja kaitse Eestis;
1.2.2. Osteopaatia kutsestandardite väljatöötamine ja kutsekvalifikatsiooni andmise korraldamine;
1.2.3. Osteopaatia erialal tegutsevate juriidiliste ja füüsiliste isikute ühendamine ning nende huvide kaitse;
1.2.4. Erialaste koosolekute, seminaride, konverentside, kongresside ja muude ürituste korraldamine;
1.2.5. Koostöö organiseerimine teiste seltside, ühiskondlike organisatsioonide, teadusasutuste ja kõrgkoolidega nii Eestis kui välismaal;
1.2.6. Ettepanekute tegemine tervishoiupoliitika kujundamiseks;
1.2.7. Vajadusel allüksuste, ainesektsioonide ja toimkondade asutamine.
1.3. Liit on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub asutamislepingust, Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.4. Liit võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda varalisi kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, moodustada komisjone erialase ekspertiisi teostamiseks. Tal on oma vara ja iseseisev bilanss. Liit vastutab oma kohustuste eest kogu varaga.
1.5. Liit on asutatud määramata ajaks.

2. Liidu liikmeteks vastuvõtmise, väljaastumise ning väljaarvamise kord
2.1. Liidu liikmed jagunevad: tegevliikmed ja õpilasliikmed.
2.1.1. Liidu tegevliikmeks võivad astuda osteopaadid.
2.1.2. Liidu õpilasliikmeks võivad astuda osteopaatia õppel osalevad isikud.
2.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Liidu juhatus võtab liikmeid vastu avalduse alusel.
2.3. Liikmelisus Liidus ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
2.4. Liidu liikmelisus on seotud liikmemaksuga, mille suuruse kehtestab üldkoosolek juhatuse ettepanekul.

3. Liidu liikme õigused ja kohustused
3.1. Liidu liikmel on õigus:
3.1.1. saada igakülgset teavet Liidu tegevuse kohta;
3.1.2. osa võtta Liidu üldkoosolekutest;
3.1.3. osa võtta Liidu poolt korraldatavatest üritustest;
3.1.4. valida Liidu juhtimis- ja kontrollorganeid ning olla neisse valitud;
3.1.5. kasutada Liidule kuuluvat vara vastavalt selle eesmärgile;
3.1.6. taotleda Liidult kaitset ja toetust juhtudel, mis on seotud tema kutsetööga.
3.1.7. üldkoosoleku ebaseadusliku otsuse tühistamiseks pöörduda kohtu poole kolme (3) kuu jooksul arvates otsuse teada saamise päevast.

3.2. Liidu liige on kohustatud:
3.2.1. täitma Liidu põhikirja ja kodukorda ning Liidu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
3.2.2. teatama Liidu juhatusele oma kehtivad kontaktandmed ja kutse kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;
3.2.3. tasuma tähtaegselt makseid üldkoosoleku poolt näidatud suuruses ja tähtajal;
3.2.4. esinema vähemal 1 (üks) kord viie (5) aasta jooksul Liidu üritusel erialase ettekandega;
3.2.5. järgima oma kutsetegevuses ja käitumises valdkonna kutse-eetikat;
3.2.6. Liit ei vastuta Liidu liikme isiklike, varaliste ja mittevaraliste kohustuste eest.

4. Struktuur ja juhtimine
4.1. Liidu juhtorganid on üldkoosolek ja juhatus.
4.2. Liidu kõrgeim organ on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas juhatuse poolt määratud ajal.
4.3. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid lihthäälteenamuse alusel või vastavalt seadusele.
4.4 Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest.
4.5. Üldkoosoleku kokkukutsumise aeg, koht ja päevakord teatatakse Liidu liikmetele vähemalt üks kuu ette.
4.6. Üldkoosolek
4.6.1. teeb vajadusel Liidu põhikirjas muudatusi;
4.6.2. valib Liidu juhatuse kolmeks (3) aastaks avalikul hääletusel;
4.6.3. määrab liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;
4.6.4. kuulab ära ja kinnitab Liidu tegevust käsitlevad aruanded;
4.6.5. kuulab ära ja kinnitab Liidu eelarve, tulude-kulude majandusaasta aruande.
4.6.6. omab õigust lõpetada Liidu tegevus või otsustada Liidu jagunemine või ühinemine.
4.7. Juhatus
4.7.1. koosneb minimaalselt ühest (1) liikmest ja maksimaalselt viiest (5) liikmest, kellest üks on üldkoosoleku poolt valitud president, ja juhib Liidu tööd üldkoosolekute vahelisel ajal vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;
4.7.2. Liitu saavab esindada juhatuse liikmed kõik koos ning president esindab liitu üksinda. Kolmandad isikud võivad Liitu esindada vaid juhatuse antud kirjaliku volikirja alusel.
4.7.3. koostab Liidu töökava, tegevus- ja rahalise aastaaruande;
4.7.4. valmistab ette ja kutsub kokku Liidu üldkoosoleku;
4.7.5. otsustab Liidu liikmeks vastuvõtmise;
4.7.6. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälte enamust;
4.7.7. Juhatus kutsutakse kokku vähemalt üks (1) kord aastas. Juhatuse erakorraline koosolek kutsutakse kokku 1/10 Liidu liikmete algatusel või vähemalt kahe juhatuse liikme nõudmisel.
4.7.8. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste täitmata jätmine või võimetus Liitu juhtida

5. President
5.1. President valitakse üldkogu poolt viieks (5) aastaks ja üks isik saab järjest president olla maksimaalselt kolm ametiaega.
5.2. Presidendi ülesanded on:
5.2.1. Liidu esindamine riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;

5.2.2. Suhtlus katus- ja partnerorganisatsioonidega;
5.2.3. Presidendil on õigus kokku kutsuda erakorraline Juhatuse koosolek.

6. Liidu vara ja tegevus
6.1. Liidu vara tekib liikmete maksudest, Liidu vara ning Liidu kasutusse antud vara kasutamisest, oma põhikirjalisest tegevusest saadavast tulust, juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ning muudest laekumistest.
6.2. Liit moodustab põhikapitali ja sihtkapitali.
6.3. Liidu põhikapital moodustub liikmemaksudest ja selle minimaalne suurus on ühe aasta majandustegevuse eeldatavad kulud.
6.4. Sihtkapital moodustub sihtotstarbelistest maksudest ja muudest allikatest.
6.5. Liidu raha hoitakse Liidu nimele avatud pangakontol.

7. Liidu Liikmete väljaastumine ning väljaarvamine
7.1. Liikmel on õigus Liidust välja astuda kirjaliku avalduse alusel ette teatamisega 2 aastat.
7.2. Liikmete Liidust väljaarvamine:
7.2.1. Liidu liikme võib Liidu koosseisust välja arvata Liidu juhatus oma koosolekul, teatades väljaarvatavale ette vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist.
7.2.2. Liige arvatakse Liidust välja juhul kui:
7.2.2.1. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Liidu liikmemaksu,
7.2.2.2. on astunud samalaadset tegevust arendava Eesti ühingu liikmeks;
7.2.2.3. paneb toime Liidu põhikirja rikkumise või kahjustab olulisel määral Liidu huve;
7.2.2.4. ei ole osalenud vähemalt 3 aasta jooksul ühelgi Liidu üldkoosolekul.
7.2.2.5 Liikme surma korral arvatakse liige välja alates surma kuupäevast ja selleks ei ole vaja juhatuse otsust.
7.3. Päevast, mil liige loetakse Liidust välja astunuks või välja arvatuks, lõppevad tema liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.

8. Liidu tegevuse lõpetamine
8.1. Liidu tegevus lõpetatakse:
8.1.1. üldkoosoleku otsuse alusel;
8.1.2. kohtuotsusega;
8.1.3. muudel seadusega ettenähtud juhtudel;

8.2. Liidu likvideerimine või lõpetamine ning varade jagamine toimub vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Comments are closed